„Közösen a régióért, közösen Európáért a hagyományok jegyében”

Together for the region, together for Europe in the spirit of traditions

Szabadka, 2013. Augusztus 23-25.

 

 

1. A projekt leírása

„Közösen a régióért, közösen Európáért a hagyományok jegyében” című pályázat ötletét motiválta a partnerszervezetek és önkormányzat kultúra iránti szeretete és a népi hagyományok iránti tisztelete. A partnerek több évtizede művelik ezt a kulturális vonalat, rendezvényeikkel, képzéseikkel és szakmai workshopjaik keretében egyre szélesebb közönséget szólítanak meg, hogy közvetítsék a kultúra üzenetét. Fontos számukra, hogy megteremtsék a közös harmóniát a generációk között, mert csak így tudnak tovább élni ezek a hagyományok. Ez a gondolat és törekvés a pályázat szellemiségét is áthatja. Számos olyan szórakoztató és szakmai programmal szólítja meg a generációkat, akik részvételével színesebbé válik a rendezvény, erősödnek a szakmai és baráti kapcsolatok. A pályázat civil szervezeteket és önkormányzatokat is buzdít a részvételre, hogy ismerkedjenek egymással, megismerjék egymás kultúráját, működését és átadják a tapasztalataikat. Ez a fajta indítványozás elősegíti a helyi, regionális és nemzetközi együttműködéseket, kibővíti tapasztalataikat és újabb pályázati lehetőségek, programok generálásának adhat teret. A pályázat a következő célok mentén szólítja meg résztvevőit:

-Megismertetni az Európai Unió tematikáival a közönséget; részvételére invitálja őket

:az aktív időskor és a generációk közötti együttműködés 2012 –es évének népszerűsítése jegyében: mesedélután, közös gasztronómiai program, kiállítás szervezés

:és az európai állampolgár 2013 évének jegyében: palacküzenetek, kreatív rajzverseny, előadások és workshopok

-Célja, elmélyíteni a néphagyományok, a folklór, a kulturális értékek mentén bővíteni a résztvevők ismereteit, melynek keretében sport, gasztronómiai, kulturális programelemekkel, szakértői beszélgetésekkel és workshopokkal készülnek.

 

 

Az önkéntesség megjelenik a rendezvény minden fázisában. A szervezés folyamatában, a programok során, a rendezvény propagálásában is. Ezzel a példaértékű hozzáállással erősítik az EU által támogatott önkéntesség évét, mely abban is megmutatkozik, hogy nem csupán az anyagi segítség számít, hanem az állampolgárok pozitív hozzáállása is a szervezés, koordinálás terén.

 

A projekt egyik célkitűzése a helyi intézmények, szervezetek aktivizálása és együttműködések generálása, a projekt a helyi lakosság kezdeményezéseiből is építkezik.

 

A „Közösen a régióért, közösen Európáért a hagyományok jegyében” négy ország kultúráját, tradícióit tömörítő rendezvény, melynek rendhagyósága abban rejlik, hogy a hagyományteremtő programelemek mellett speciális programokkal készül a gesztor, partnereivel együtt. Az elgondolások alapján a pályázat prioritástengelyén a települések, civil szervezetek kultúrális örökségeinek és folklórhagyományainak prezetnálása áll, melyhez párhuzamosan fűződnek fel azok a programelemek, amelyek erősítik a gerenációk közötti kommunikációt, támogatják az önkéntesség évét, megszólítanak olyan témákat, melyek erősítik az európai állampolgári ismereteket és az európai identitást.

A redezvény programjaiba bárki bekapcsolódhat, diszkriminatív megkülönböztetés nélkül. Az elsődleges célcsoport aktív résztvevője a programoknak, akik már jóval korábban készülnek produkcióikkal. A másodlagos célcsoport az a passzív résztvevői szegmens, akik nézőként kapcsolódnak a programokhoz. A harmadik célcsoport pedig azok a szervezeti, önkormányzati tagok, akik nem vesznek részt közvetve a rendezvényen. Az ő számukra kiváló eszközként szolgálnak azok a kommunikációs eszközök és csatornák, melyek beszámolnak a rendezvény küldetéséről.

 

2.

A pályázó a Népkör, mely Szabadka és Észak-Szerbia, a Bácska és a Palics régió legátfogóbb kulturális egyesülete, mely évente több hazai szervezésű negyrendezvény és több külföldi fesztivál szervezője és látogatója. Több éve szervezi a nyári Etnofesztivált, író-olvasó találkozókat, évszakokhoz köthető kulturális eseményeket, néptánc- és népdalcsoportjainak fellépését, az új tagok alapképzéseit, míg az állandó tagoknak továbbképzéseket. Programjaival kedvez az időseknek s fiataloknak egyaránt. A szervezet működését többnyire pályázati forrásokból tartja fenn, melyből fedezi képzési, szervezési és működési kiadásait. A Népkör jó kapcoslatokat ápol a település és a régió kisebb civil hagyományőrző szervezeteivel, közös akciókat szerveznek az iskoláknak, hogy megmutassák a népi rökségek vonalán rájuk hagyott emlékeket, hogy ne távolodjanak el kulturális gyökereiktől. Mindemellett, az önkormányzattal is jó kapcoslatot ápol, több akcióban társszervezők.  A szervezet kiemelt célja, hogy a népi szokásokat továbbítsa a jövő generáció számára, hogy minél tovább éljenek. Ennek tudatában jelen rendezvény keretébe is bekapcsolja a település lakosságát is.

 

A dunaszerdahelyi önkormányzat és a két civil szervezet a sikeres pályázatai mellett hagyományokhoz köthető rendezvények házigazdái. Több alkalommal szerveznek találkozókat hazai és nemzetközi célcsoportok látogatásával. Mindannyian a kultúra ápolásáért végeznek tevékenységeket töretlen munkájuk és kitartásuk által, hogy ezekben a nehéz időkben megőrizzék nemzeti és európai identitásukat.

 

3. Partnerek

Dunaszerdahely

creative writing holiday program singaporeDunaszerdahely úgy szintén, mint a többi partner bekapcsolódik a rendezvény programjának megtervezésében, a településén élő folklórhagyományokat és mesterségeket prezentálja. A 2013-as év eszmeiségéhez és a tradíciók fennmaradásának érdekében hozzájárul pozitív gondolataival és javaslataival. Segíti a rendezvény hírének propagációját településén is, szervezi a településének delegációjának kiutazását és a szakmai beszámolót alátámasztó mellékletek elkészítésében is felelősséget vállal.  Kulturális műsorösszeállítása révén hozzájárul a rendezvény változatosságához és európai értékének növeléséhez.

 

 

Maros Művészegyüttes/Napsugár/Marosvásárhely

Marosvásárhely  megyeszékhelyében lendületesen fejlődő települések közé tartozik, kiépített közterekkel, autentikusságát megőrző belvárosi épületekkel és gazdag kulturális élettel jellemezhető. A településen működő Folk and Dance Association of Maros/ 1999-ben alapította meg szervezetét, melynek ma 35 aktív dolgozó tagja van.   A szervezet hivatásának és feladatának tekinti az erdélyi folklor hagyományok gyűjtését, megőrzését és felhasználását, úgy oktatási mint szinpadon való bemutatási céllal, ilyen jellegű előadások, műsorok megvalósitása révén.  Segíti a Maros Művészegyüttes (Napsugár) szakmai munkáját, fontosnak tartja a fiatal tehetségek felkutatatását és egy jó felkészültségű utánpótlási csoport kialakitását a néptánc és népdal terén. Több vidéki turnét valósit meg a felkészülés érdekében, de évente többször látogatnak el magyarországi partnereihez, előadásokat tartanak és több alkalommal mutatkoztak már be magyar ráncokkal és népdalokkal Románia vidékein.

 

A szervezet több éve aktív, tagjai folyamatosan azon igyekeznek, hogy a hagyományok, a néptánc és a népzene fennmaradása érdekében minden lehetőséget megragadjanak: hagyományosan évről-évre megszervezik a Maros népzene és néptánc találkozót, saját magának tervez díszletet és ruhákat. Feladataik és rendezvényeik közés tartoznak turnék Magyarországon, ádventi népzenei találkozók, alapfokú néptáncoktatási képzések vállalása, amatőr néptáncegyüttesek gálaműsora. Ezekkel a tapasztalatokkal a szervezet bátran meri delegálni tagjait, tanítványai és a város önkormányzatával együttműködve további érdeklődőket a fesztiválra. A programstruktúra elkészítésében segítséget vállal, továbbá, megtervezi a kiutazást Szabadkára. Hagyományőrző csoportjával részt vesz a népi játékokban, a kulturális és szakmai programokba, valamint az EU tematikáit propagáló ifjúsági programokba.

 

Tabán Néptáncegyüttes/Békéscsaba

A néptáncegyüttes 1993- ban alakult Békéscsabán, a Dél-Alföldi régióban. Jelenleg 400 fős utánpótlással rendelkezik. Az együttes feladatának tekinti a Kárpát- medencében élő magyar, és a nemzetiségek néptánc hagyományainak őrzését, színpadra állítását. Az együttes táncosai kapcsolatban állnak az anyaország, román, szlovák és szerb hagyományőrző együtteseivel. Az egyesület legfőbb területei a néptánc, népzene, néprajz és különféle gyűjtések határon innen és túl. Célja, a magyarság hagyományaival, szokásaival megismertetni a laikus, magyar közönséget. Az egységes európai értékek mellett a nemzeti identitás megőrzésére törekszik. E célok megvalósításának egyik legmegfelelőbb eszköze, magyar táncházsorozat megrendezése.

Professzionális táncházukat havonta egy alkalommal szervezik meg, melyen általában 80- 100 táncos is megjelenik nem csak Békés- megyéből, hanem az ország más részeiről is.

 

A fentiekből is kitűnik, hogy a Tabán Néptáncegyüttes kiváló működéssel tartja fenn az egyesület dinamizmusát, vonzó programjainak száma bővül és egyre több versenyen, fesztiválon, minősítő versenyen vesz részt. Ezek az események az egyesület önállóságát biztosítják és azt, hogy megtudja szervezni a településéből és csoportjából jelentkezők kiutazását Szerbiában is érdemiekben hozzátud járulni a szervezésben, a programstruktúra kialakításában és a propagációs eszközök elkészítésében. Mindemellett bekapcsolódik a népi kultúrát és tradíciókat propagáló programokba és a rendezvény egyik konkrét esti programpontját ők szervezik meg, egy össznépi táncház keretében.